Policy

Kvalitetspolicy

Våra projekt och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete i nära samarbete med våra kunder. Varvets arbete inom och utom företaget ska alltid stå för kvalitet.

KUNDFOKUS
Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Varvets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:

 • förstå och tillgodose kunders behov
 • överträffa kundens förväntningar
 • verka för en hållbar Varvs-Ö centralt i Stockholm

För att upp nå detta måste vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

PROCESSKULTUR
Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att:

 • följa lagar och regler
 • sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria projekt och tjänster
 • fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål
 • jämföra oss med andra och lära av de bästa
 • hålla ordning och reda

LEDARNAS ENGAGEMANG
Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att:

 • sätta tydliga mål, gå från ord till handling; vi måste kunna mäta och leverera
 • utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt
 • basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG
Samtliga medarbetare inom Stockholms Reparationsvarv och även de som arbetar som underentreprenörer:

 • ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
 • ska själva vara delaktiga i utformning av personliga, relevanta mål som ska utvärderas årligen
 • förväntas bidra aktivt i samarbete med andra, till att uppnå varvets målsättningar
Miljöpolicy

På Beckholmen finns flera företag och verksamheter som på olika sätt bidrar till Stockholms maritima kulturarv och en levande varvsmiljö. Samtliga aktiva är beroende av Östersjöns och Nationalstadsparkens välmående och har en förnyad möjlighet att bidra därtill, efter den omfattande saneringen av Beckholmen.

Stockholms Reparationsvarv skall verka för att bli ett föredöme och exempel på hur maritima och andra verksamheter kan bli framgångsrika genom att utveckla Beckholmen till en hållbar arbetsplats. Verksamheter inom området får inte ske på bekostnad av Östersjöns eller Nationalstadsparkens ekosystem eller grannars välbefinnande. Vi kommer därför att ständigt arbeta med att öka vårt medvetande och kompetens för att förstå vad hållbarhet innebär för Beckholmen och Stockholms Reparationsvarv AB.

Vi ska:

 • Förebygga förorening och ständigt förbättra vår miljöprestanda genom tydliga och mätbara miljömål.
 • finna gemensamma och kostnadseffektiva lösningar för återvinning och insamling av restmaterial
 • se till att skadliga metaller och svårnedbrytbara kemikalier inte riskerar att spridas i hav eller luft
 • utveckla transporter och energiförsörjning mot en fossilfri framtid

Lagstiftning och andra bindande krav är minimikrav. Det ligger i Stockholms Reparationsvarvs intresse att alltid sträva efter att hålla högre standard än detta.

Genom detta siktar vi på att bli en lösning för Östersjöns och Nationalstadsparkens framtida liv.

Vår utmaning och möjlighet ligger i att samarbeta och samverka för Beckholmens bästa.

Arbetsmiljöpolicy

Stockholms Reparationsvarv arbetsmiljöpolicy grundar sig på verksamhetens målsättning för hälsa och säkerhet.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Stockholms Reparationsvarv. Målsättningen med varvets arbetsmiljö­arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Genom att skapa en nära arbetsplats, där alla arbetsgrupper motiveras till att samverka för att förbättra och synliggöra de förbättringsområden som finns, byggs förutsättningar för en arbetsplats där medarbetare tillåts växa och utvecklas.

Varvet utvärderar löpande företagets insatser inom arbets­miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Varvets målsättning är att alla aktiviteter ska omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i den nya standarden ISO 45001. Samtliga enheter skall formulera arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån Varvets övergripande arbetsmiljömål och policy.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och skydds­organisation.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Stockholms Reparationsvarvs intresse att alltid sträva efter att hålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Arbetsledning och Projektledning samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Stockholms Reparationsvarv ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • motiveras till att utveckla sin kompetens

cosmosPolicy